Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระความรู้ของโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานโปรแกรม UR - Ward Version 3.0.12
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการประเมินผลผ่านระบบ QR Code ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อกิจกรรม “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ Popular Vote"
ขอเชิญร่วมโหวตเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration ที่ท่านชื่นชอบ ประจำปี 2559
ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2559
ประกาศผลเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล
ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2559
ความรู้ประจำเดือนเมษายน 2559
ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม CoP of the Year 2016


Dr. Radut