Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลผลงานนิทรรศการ “คุณภาพในทุกลมหายใจ” ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17
ความรู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA National Forum ครั้งที่ 17 "คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)"
ความรู้ประจำเดือนธันวาคม 2558
กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2559
เชิญร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
ความรู้ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรม KM Photo Hunt
ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 7/2558


Dr. Radut