Skip to Content

การอบรม "การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPCC)"

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ได้จัดการอบรมเรื่อง
“การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPCC)”

ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2551
ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ชั้น 3

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ท่านใดที่สนใจสามารถยืม VDO ในการอบรมครั้งนี้ได้ที่  
งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ  อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 4
เบอร์โทร 8300 หรือ 8418

และท่านสามารถ download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่
เว็บไซต์ KM  เมนูงานนำเสนอ ได้เลยค่ะ

 

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2551Dr. Radut | forum