Skip to Content

ติดต่อสอบถาม

งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์: 02-419-9009, 02-419-9750  เบอร์ Fax: 02-412-6445

  • กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการสอบถาม
  • กรณีลืม Passward โปรดแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ

   โดยงานจัดการความรู้จะส่งข้อมูลให้ท่านทาง e-mail ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ภายในระยะเวลา 1 วัน ค่ะ Dr. Radut | webform