Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง "Drug Administration Episode I"

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2553
เรื่อง "Drug Administration Episode I"

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553  เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

ถอดบทเรียน เรื่อง "Drug Administration Episode I"

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสารDr. Radut | forum