Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 5/2554 เรื่อง “ป่วยจากยา พาให้เหนื่อย (ได้อีก)”

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2554
เรื่อง "ป่วยจากยา พาให้เหนื่อย (ได้อีก)”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554  เวลา 12.45 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

ถอดบทเรียน เรื่อง "ป่วยจากยา พาให้เหนื่อย (ได้อีก)”

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสารDr. Radut | forum