Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 6/2554 เรื่อง “กระบวนความรู้ (Knowledge Process) วงจรขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร”

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2554
เรื่อง "กระบวนความรู้ (Knowledge Process) วงจรขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร"

วันที่ 16 กันยายน 2554  เวลา 12.45 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

ถอดบทเรียน เรื่อง "กระบวนความรู้ (Knowledge Process) วงจรขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร"

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสารDr. Radut | forum