Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 8/2554 เรื่อง "เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการบริหารยาอย่างเป็นสหสาขา”

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2554
เรื่อง "เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการบริหารยาอย่างเป็นสหสาขา"

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554  เวลา 12.45 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

 

ถอดบทเรียน เรื่อง "เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการบริหารยาอย่างเป็นสหสาขา"

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการได้ที่
เว็บไซต์ของงานพัฒนาคุณภาพ ในส่วนของ เมนู Download เอกสารDr. Radut | forum