Skip to Content

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM & การใช้งาน Siriraj KM Website

          

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับงานจัดการความรู้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM & การใช้งาน Siriraj KM Website”ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 5 โดยการอบรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากงานการพยาบาลศัลย์ฯ และ CoP การจัดการความปวดของผู้ป่วยจำนวน 33 คน  ในช่วงแรกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง KM เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน เป็นการแนะนำการใช้ KM Tool อาทิ การใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา (Dialogue)และการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling)เป็นต้น จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Siriraj KM Websiteซึ่งคู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู Q&A by Admin KM นะคะ

                    

                   

                   Dr. Radut | forum