Skip to Content

บันทึกทางการพยาบาลด้วย Focus charting

CoP กระบวนการพยาบาลและการบันทึก

มีบทสรุปการเขียน Focus charting มาฝากคะ เขียนอย่างไรให้ได้ประเด็นสำคัญหรือพฤติกรรมที่สำคัญของผู้ป่วย

โดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง(patient-centered)  เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย

การดูแลรักษา ผลลัพธ์ และความต่อเนื่องของการดูแลรักษา เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม

 

ดาวน์โหลด เอกสารการบันทึกทางการพยาบาลด้วย Focus charting  Dr. Radut | blog