Skip to Content

โครงการติดดาว ประจำปี 2554

กรุณาคลิกเลือกโครงการ>> เรียงตามชื่อนวัตกรรม | หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | เรียงตามประเภทรางวัล |
ดาวน์โหลดไฟล์ >> หนังสือนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ปี 2554

 1. คลินิกปานแต่กำเนิด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์/ภาควิชาตจวิทยา/ภาควิชาศัลยศาสตร์/ภาควิชาวิสัญญีวิทยา/งานการพยาบาลผ่าตัด
 2. ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ด้วยระบบการสแกนข้อมูลใบสั่งยาเก็บเป็นคลังข้อมูล : ฝ่ายสารสนเทศ/งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม
 3. โปรแกรม up load ข้อมูลตัด Stock ภาควิชา : งานประเมินต้นทุน/ภาควิชาจักษุวิทยา
 4. ฉากตะกั่วกั้นรังสีชนิดเคลื่อยย้ายได้ : ภาควิชาศัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด/หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์ งานการพยาบาลผ่าตัด
 5. การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ไฟล์ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม/ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
 6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมพยาบาลที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหน่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก : หน่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก/หน่วยมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 7. โครงการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่บ้าน(Home Hemodialysis Training Program) : หน่วยวักกะวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร
 8. โครงการคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic) : หน่วยวักกะวิทยา คณะแพทยศาสตร์/หอผู้ป่วยโรคไตสง่า นิลวรางกูร/ฝ่ายเภสัชกรรม ศิริราชพยาบาล
 9. การใช้แบบติดตามเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ทำPercutaneous Coronary Intervention (PCI) : หออภิบาลโรคหัวใจ (ซีซียู)/หอผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 8/สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
 10. การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : งานเวชระเบียน/ฝ่ายสารสนเทศ
 11. โครงการนำร่องเวชระเบียน Real time : หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน/ศูนย์ไตเทียมกัลยาณิวัฒนา 1-4/ฝ่ายสารสนเทศ
 12. การสร้างบทเรียนและพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Learn Square : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/งานแพทยศาสตร์ศึกษา/ฝ่ายสารสนเทศ
 13. โครงการ คนละไม้ คนละมือสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู/งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์/ฝ่ายสารสนเทศ
 14. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสา : งานสังคมสงเคราะห์/หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3 สามัญ/หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ
 15. โครงการคลินิกดูแลสุขภาพเล็บสำหรับผู้เป็นเบาหวาน(Pedicure for Diabetic Patients) : หน่วยตรวจโรคผ่าตัดเล็กและชะแผล/ภาควิชาศัลยศาสตร์/ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยใน โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บเวชระเบียน : หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน งานเวชระเบียน/หน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายสารสนเทศ
 17. โครงการเสริมสร้างพลังใจก้าวไกลสู่งานและอาชีพ : หน่วยสุขภาพจิต /หน่วยสังคมสงเคราะห์ /สาขาแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 18. หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์/สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 19. การบริหารจัดการระบบโสตทัศน์ในงานประชุมวิชาการระดับคณะฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ
 20. ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช : สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก/หน่วยตรวจโรคกุมารเวชศาสตร์
 21. สื่อผสมเรื่อง “การประเมิน LATCH Score สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 22. ระบบบริหารจัดการคลังน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ แบบReal time : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก/งานพัสดุ/งานบริหารสินทรัพย์
 23. โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสำหรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวีตั้งแต่กำเนิด : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ/สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น/หน่วยกุมารเวชศาสตร์ ผู้ป่วยนอก
 24. โครงการเคลื่อนย้ายปลอดภัยฉับไวที่ OPD : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 25. จ่ายเช็คทันใจ ใช้ระบบ Electronic  Payment : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
 26. การนำแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบจ่ายยา : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
 27. โครงการ รถแยกผ้าลดภาระงาน : หน่วย Invasive ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น2
 28. Small dose Big lean (Small dose สร้างงาน  lean สร้างสุข) : หน่วยเตรียมยาเด็ก  ฝ่ายเภสัชกรรม
 29. โครงการลดระยะเวลาการหยอดยาขยายรูม่านตา : หน่วยตรวจโรคจักษุ
 30. Lean and Clean Document Center : หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์
 31. การลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยส่งพบแพทย์เฉพาะทางของผู้ป่วยใหม่หน่วยตรวจประกันสังคม : หน่วยตรวจประกันสังคม
 32. โครงการลดระยะเวลาการรอตรวจตาในหอผู้ป่วยช่วงเช้าโดยใช้ระบบ Lean : หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 3
 33. Happy Clip Lean Stock : หอผู้ป่วยศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 5
 34. Smile Smart Stock : หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 10 เหนือ  และอัษฎางค์ 10 ใต้
 35. แผ่นปิดตาขยัน : หน่วยตรวจโรคจักษุ
 36. เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่บ้าน : งานการพยาบาลปฐมภูมิ
 37. UDOM-P.E.G. : หอผู้ป่วยวิบุลลักสม์-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 3
 38. Double heater wire circuit : หอผู้ป่วย ไอ ซี ยู ประสาทศัลยศาสตร์
 39. โครงการลดเจาะ ลดเจ็บ เก็บตามมาตรฐาน : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 4 (ห้องคลอดสามัญ)
 40. ชุดกำจัดสารเคมี/สารชีวภาพหกปนเปื้อน(Siriraj biological and chemical spill cleanup kits) : งานอาชีวอนามัย
 41. Advance Diaphragm Filter เครื่องวัดความดันเลือดแบบปรอท : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
 42. TPN Support : หน่วยเตรียมยาสำหรับเด็ก ฝ่ายเภสัชกรรม
 43. การพัฒนากระบวนการผลิตนมผสมสำหรับเด็ก : ฝ่ายโภชนาการ
 44. การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบลงทุน : ฝ่ายนโยบายและแผน
 45. DCH HLA AB-typing tray2x60 wels trays : ห้องปฏิบัติการ HLA ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
 46. ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป“Filaria DIAG” : ภาควิชาปรสิตวิทยา
 47. โครงการพัฒนาการสอบMCQ, MEQ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : งานแพทยศาสตร์ศึกษา
 48. โปรแกรมพิมพ์ข้อมูลบนกระดาษคำตอบ : งานแพทยศาสตร์ศึกษา
 49. OSCE LOOP : งานแพทยศาสตร์ศึกษา
 50. โปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับคลินิก รุ่น 1.0 : งานแพทยศาสตร์ศึกษา
   

เรียบเรียง ณ วันที่ 24 กันยายน 2556Dr. Radut | forum