Skip to Content

ขั้นตอนและวิธีการสำรวจความชุกแผลกดทับ

             

ขั้นตอนและวิธีการสำรวจความชุกแผลกดทับ ฉบับนี้จัดทำขึ้น ตั้งแต่ ธันวาคม 2553 โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ จุฬาพร ประสังสิต กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ และวิมลักษณ์ ชัยศักดิชาตรี เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการประเมินและเก็บข้อมูลแผลกดทับ ปี 2554 ของคลินิกออสโตมีและแผล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และขยายผลไปในชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลเพื่อเทียบเคียงตัวชี้วัดแผลกดทับในระดับUHOSNET

ถ้าหากหน่วยงานใดที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลต้องการนำไปใช้ประโยชน์กรุณาติดต่อ chulamanee2000@yahoo.com

คลิกดาว์นโหลดเอกสารDr. Radut | blog