Skip to Content

Toyota Way กับการสร้างความน่าเชื่อถือ (ศิริพงศ์ โพธลักษณ์)

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum  ครั้งที่ 14 Management Excellence for HRO: Toyota Way กับการสร้างความน่าเชื่อถือ   

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้Dr. Radut | know