Skip to Content

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ (Link)

1. ในส่วนของพื้นที่สำหรับพิมพ์รายละเอียดของเนื้อหา ให้คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะแสดงการเชื่อมโยง เช่น ข้อความหรือรูปภาพ และคลิกปุ่มคำสั่ง “Link” (การเชื่อมโยง)

                                             รูปที่ 1 Body

 

2. จะปรากฎกล่องข้อความ “Link Properties” (คุณสมบัติของการเชื่อมโยง) ให้คลิกปุ่ม “Browse Server” (เปิดหน้าต่างจัดการ ไฟล์อัพโหลด)


                                             รูปที่ 2 Link Properties

 

3. จะปรากฎกล่องข้อความ “File Browser” ให้คลิกปุ่ม “Upload”เพื่อเรียกใช้เครื่องมือสำหรับบริหาร จัดการโอนย้ายไฟล์รูปภาพ


                                             รูปที่ 3 File Browser

 

4. ในหน้าของแท๊ป “Target” ในส่วนของ “List Box” ให้คลิกเลือก “New Windows (_blank)” เพื่อกำหนดรูปแบบแสดงการเปิดไฟล์ข้อมูลในหน้าใหม่

                                             รูปที่ 4 Target Tap

 

5. จะปรากฎการเชื่อมโยงที่สร้างไว้แสดงอยู่ในรายละเอียดของเนื้อหา

                                             รูปที่ 5 Body

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ (Link) ได้ และศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่เมนูคู่มือเว็บไซต์

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ  วันที่ 20 สิงหาคม 2556Dr. Radut | know