Skip to Content

มหกรรมการจัดการความรู้ (10th Anniversary Siriraj KM)

                     

1. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  "New Dimension of KM: Beyond Learning Organization

2. การบรรยาย เรื่อง “Driving KM Strategy: ‘Link – Share – Learn’ Towards Becoming  A Learning Organization”

3. ประสบการณ์ เรื่อง “เสริมพลังขับเคลื่อนองค์กรด้วย KM”

4. ประสบการณ์ เรื่อง “เชื่อมคน สร้างงาน สู่ความสำเร็จ ด้วย Link – Share – Learn”

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้”

6.   บันทึกความรู้ด้วย  Mind Map

          โดย คุณศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพฝ่ายการพยาบาล และทีมงาน

7.  "เรื่องเล่า” พิชิตองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย KM

8.  โปสเตอร์งานมหกรรมการจัดการความรู้ Dr. Radut | pr