Skip to Content

มหัศจรรย์เรื่องเล่า สร้างแรงบันดาลใจ และใช้ความรู้ สู่ความสำเร็จ

                               

            งานจัดการความรู้  ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 9/2556 เรื่อง “มหัศจรรย์ สร้างแรงบันดาลใจ และใช้ความรู้ สู่ความสำเร็จ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ความรู้ ที่ถ่ายทอดมาในรูปแบบความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เพื่อพัฒนางาน และสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องความสำเร็จ (Success Story telling) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในระดับต่างๆ ตั้งแต่บุคคล หน่วยงาน ภาควิชา และเครือข่าย

            การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช กล่าวเปิดการประชุม และยกตัวอย่างเรื่องเล่าที่สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเห็นประโยชน์ในการใช้เรื่องเล่าเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคนที่ประสบปัญหาหรือสนใจเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แล้วกลับไปทดลองใช้ และนำผลลัพธ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดทำแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งบันทึก และจัดเก็บเป็นความรู้ของกลุ่ม/หน่วยงาน/องค์กร เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป

            จากนั้นคุณสมใจ เนียมหอม นำเสนอ Clip VDO เรื่อง หมอตามรอยในหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก Story Telling  ซึ่งเป็น “กระบวนการสื่อสารความรู้/ประสบการณ์ระหว่างบุคคล/กลุ่มบุคคลแบบไม่เป็นทางการ  ต่อด้วยการเล่าประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของวิทยากรจาก 3 วิชาชีพ ได้แก่ คุณภูสิต  สุวรรณรัตน์ หอผู้ป่วย ICU อายุรศาสตร์  พญ.ดรัลพร  ไตรวงศ์วรนาถ ภาควิชาตจวิทยา และทีมการบริหารจัดการวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ปิดท้ายการประชุมในครั้งนี้ด้วยการสรุปและข้อเสนอแนะดี ๆ จาก ศ. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ว่า “นอกจากการเรียนรู้จากสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้ว อยากให้ทุกคนลองมองเรื่องที่เราล้มเหลว ตั้งสมมติฐาน หาแนวทางสู่ความสำเร็จ แปลงเป็นบทเรียนถ่ายทอดความรู้ผ่านเวทีเรื่องเล่าความสำเร็จ Success Story Telling โดยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในคณะฯ ในการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ สุดท้ายมีการจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับองค์กร ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ส่งเสริมคณะฯ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

            นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรม KM Play & Learn ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรม KM Photo Hunt  ค้นหาจุดแตกต่าง 10 จุด  กิจกรรมการโหวต CoP Style Siriraj ร่วมโหวตเพื่อส่งกำลังใจให้กับ CoP ในดวงใจชาวศิริราช และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย  เพื่อน ๆ ชาว KM สามารถติดตามรับชม Clip VDO ย้อนหลังได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv และอ่านสรุปบทเรียนจากการประชุม Quality Conference ครั้งที่ 9/2556  รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/km นะคะ

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมกิจกรรม

                              Dr. Radut | pr