Skip to Content

โครงการติดดาว ประจำปี 2550

1.   โครงการสื่อด้วยภาพ : หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11
2.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบนัดหมายในการตรวจหัวใจ ด้วยคลื่อนเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) ในผู้ใหญ่ : หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด
3.   โครงการลดระยะเวลาในการตรวจหัวใจด้วยคลื่อนเสียง สะท้อนความถี่สูง (echocardiography) ในผู้ใหญ่ : หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด
4.   โครงการจำแนกชนิดเชื้อวัณโรคและเชื้อกลุ่มก่อ วัณโรคโดยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ : งานบริการอณูจุลชีววิทยา
5.   โครงการวินิจฉัยสปีซีส์ของมัยโคแบคทีเรียในขวดเพาะ เชื้อจากเลือดแบบเร่งด่วน : งานบริการมัยโคแบคทีเรียและรา
6.   อุปกรณ์ช่วยในการจัดแผ่นสเกลบอกขนาดและหมายเลข กำกับชิ้นเนื้อให้มี่ความคมชัดเท่ากับหน้าตัดระดับระนาบในการถ่ายภาพ Gross specimen : สาขาโสตทัศนศึกษาและพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส
7.   คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการบน Website และแผ่น CD : สำนักงานบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพ
8.   ขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อน : งานอาคารสถานที่
9.   โครงการปลอกนิ้วสมใจนึก : ฝ่ายโภชนาการ
10. โครงการสายด่วนให้ความช่วยเหลือ (Help Phone) : งานสื่อสาร
11. ระบบฐานข้อมูลสอบทานการใช้ทรัพยากรสุขภาพผู้ป่วยใน : หน่วยสอบทานการใช้ทรัพยากรสุขภาพและ งานเวชสารสนเทศ
12. โครงการจองเตียงปุ๊บได้ปั๊บ : หน่วยตรวจ Admission center
13. Sirinuch – Warisara Assisant Hand Port (S.W.A.T.Hand Port) : หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด
14. B2D (Bar, Dialyzer & Drain) : หอผู้ป่วยกัลยาณิวัฒนา 2
15. เปลี่ยนไม่ได้ต้องซื้อ (Replaceable Ring) : หอผู้ป่วยอภิบาล
16. โครงการ sufficient halo vest : หอผู้ป่วยบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง (spinal unit)
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในระยะคลอด PDCA เรื่องที่ 5 : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 4
18. HD Sampling connector : หอผู้ป่วยโรคไต สง่า นิลวรางกูร
19. การสร้างระบบบริหารจัดการเครื่องมือห้องปฏิบัติการ : คณะอนุกรรมการบริหารและจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
20. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและผลการรักษาของผู้ ป่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดระบบประสาทเป็นระบบดิจิตอล : หน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือด สาขารังสีวินิจฉัย
21. โครงการลดปริมาณรังสีที่เจ้าหน้าที่ได้รับจากการ บริหารไอโอดีนรังสีแก่ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ : หน่วยไทรอยด์คลินิก สาขาเวชศาสตร์
22. การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง : ทีมดูแลผู้ป่วยนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
23. ชุดอุปกรณ์ประคองข้อมือ (Jongluk Wrist Support) : หน่วย Invasive ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 2
24. สื่อการสอนการตรวจสวนหัวใจ : หน่วย Invasive ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 2
25. โครงการสร้างเสริมป้องกันทันตกรรมสุขภาพบุคลากร : งานทันตกรรม
26. A Simple Method of formaldehyde Waste : ภาควิชาชีวเคมี
27. อุปกรณ์เก็บกักสิ่งมีชีวิต (Siriraj chamber) : โครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
28. เครื่องแยกไร (Mite isolator) : โครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
29. อุปกรณ์กักฝุ่น (Siriraj Dust Trap) : โครงการศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
30. โครงการสร้างระบบการสื่อสารภายในด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร : ภาควิชาพยาธิวิทยา
31. โครงการ QUICK SERVICE : งานซ่อมบำรุง
32. โครงการพัฒนาโปรแกรมการส่งซ่อมและระบบการส่งซ่อม : งานซ่อมบำรุง
33. พัฒนาระบบการรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน : งานนโยบายและแผน
34. โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนงบประมาณโดยใช้ เทคโนโลยีทันสมัย BI/BPS : งานนโยบายและแผน
35. การพัฒนาระบบการติดตามการดำเนนิงาน (Job Assignment) : งานเวชสารสนเทศ
36. โครงการแจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในผ่าน website : งานเวชสารสนเทศ และงานคลัง
37. การพัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอกบน Window : งานเวชสารสนเทศ
38. การพัฒนาระบบเวชระเบียน Window ใหม่ : งานเวชสารสนเทศ
39. โครงการประเมินผู้ป่วยเชิงรุก : งานสังคมสงเคราะห์
40. พื้นที่สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล : งานอาคารสถานที่
41. กำจัดสัตว์ไม่พึงประสงค์ : งานอาคารสถานที่
42. โครงการส่งซ่อมอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบ Lotus notes : งานสื่อสาร
43. โครงการชวนกันขยับกายสบายชีวา : งานคลัง
44. โครงการการประกันเวลา : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
45. โครงการสรงน้ำพระอาบน้ำเปล : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
46. เติมเต็มให้เพียงพอต้องต่อยอด E-reporting (ระบบรายงานอุบัติการณ์) : งานบริหารความเสี่ยง
47. โครงการเมื่อหนูอยากเล่นก็ได้เล่น : หน่วยพัฒนาการเด็ก
48. จูงมือพาเดิน : หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 4
49. โครงการเสริมพลังผู้ป่วย/ผู้ดูแล ด้วยหุ่นกัณฐเนตร : ทีม Quality Improvement งานการพยาบาลจักษุฯ
50. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารยากลุ่ม Taxane : หน่วยเคมีบำบัด
51. โครงการประเมินผล CBC ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยเคมีบำบัด : หน่วยตรวจ Admission center
52. โครงการตุ๊กตา R.2.P. (Right Patient & Version 2) : หน่วยตรวจโรคผ่าตัดเล็กและชะแผล
53. งานวิจัยเรื่องผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายในโรงพยาบาล : หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ
54. ภาขนะบรรจุหลอดทดสอบการแข็งตัวของเลือด : หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ
55. Safety Mask : หน่วยตรวจโรคอุบัติเหตุ
56. ART’S Maleable : หน่วยผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม และศัลยกรรมเด็ก
57. โครงการป้องกันการสูยเสียความร้อนในผู้ป่วยเด็ก : หน่วยผ่าตัดศีรษะ คอ เต้านม และศัลยกรรมเด็ก
58. สิ่งประดิษฐ์เครื่องมือถ่างแผนผ่าตัด (General Anal Star) : หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด
59. โครงการเสริมความรู้ - คู่การส่งผ่าตัด : หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด
60. โครงการ JOURNAL CLUB : หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด
61. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการทำให้แผ่นยางรัดห้ามเลือดปราศจากเชื้อ : หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์
62. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ห้องผ่าตัด : หน่วยผ่าตัดออร์โธปิดิคส์
63. เบาะเสริมรถนั่ง : หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก
64. โครงการComfort Leg : หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 5 ตะวันตก
65. โครงการสายสะดวก พื้นสะอาด : หอผู้ป่วยกัลยาณิวัฒนา 3
66. โครงการวิถีแห่งการบรรเทาทุกข์ในผู้ป่วยมะเร็งวาระสุดท้าย : หอผู้ป่วย 72 ปีชั้น 6 ตะวันออก
67. การบรรเทาความปวดในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 8 ตะวันออก
68. โครงการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันผิวหนัง ถูกทำลายและส่งเสริมสภาพผิวหนังที่ดี : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ
69. กายอุปกรณ์กันการหดรั้ง วสชิน 1 (PVC BURN SPLINT) : หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ4(Burn Unit)
70. แผ่นพลาสติกบรรเทาปวด : หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 (Burn Unit)
71. Mobile Shampooing : หอผู้ป่วยอภิบาล
72. โครงการหอผู้ป่วยที่ให้บริการเป็นเลิศ : งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
73. โครงการ Fifth vital sings : Acute Pain Managemen : งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
74. โครงการ SAM อุปกรณ์บริหารข้อเท้า : หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3 สามัญ
75. โครงการให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจ : หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 3 พิเศษ
76. โครงการWardสะอาดปราศจากขวด urine : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 ชายใต้
77. โครงการเลิกบุหรี่เพื่อชีวีเป็นสุขในหอผู้ป่วย 72/7 ชาย : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 ชายใต้
78. โครงการTTJ. Easy Wear : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.ตั้งตรงจิตร 1
79. โครงการGasket เทียม : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.ตั้งตรงจิตร 1
80. โครงการปากฟันสะอาดจัง : หอผู้ป่วย 72 ปี ช้น 4 ตะวันตกเหนือ
81. โครงการ Control Glove : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 หญิงเหนือ
82. โครงการนอนอย่างไรห่างไกลแผลกดทับ : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 หญิงเหนือ
83. โครงการWard ปลอดก้นแดง : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 หญิงเหนือ
84. โครงการSock Support ถุงเท้าหุ้มแผล : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 หญิงเหนือ
85. โครงการคอนโดขวดปัสสาวะ : หอผู้ป่วย 72 ปี ชั้น 7 หญิงเหนือ
86. อุปกรณ์เสริมดูดน้ำลายอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กหลอดอาหารตัน : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อินทรสุขศรี
87. อุปกรณ์เสริมสายจับออกซิเจนและสายเครื่องช่วยหายใจ : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อินทรสุขศรี
88. หมอนถั่วเขียวทรงพลัง : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อินทรสุขศรี
89. โครงการที่นอนอุ่นไอรัก : หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อินทรสุขศรี
90. โครงการเลิกบุหรี่เพื่อชีวีเป็นสุขในหอผู้ป่วยสลากกินแบ่ง 5 : หอผู้ป่วยสลากกินแบ่ง 5
91. การสร้างเสริมสุขภาพด้านภาวะโภชนาการในผู้ป่วยเจ็บ ครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่ได้รับยายับยั้งการหดรัดตัวมดลูก : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 4 (ห้องคลอดสามัญ)
92. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความเจ็บปวดในระยะคลอด : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 4 (ห้องคลอดสามัญ)
93. โครงการ Warmer Nest : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 4 (ห้องคลอดพิเศษ)
94. อุปกรณ์วางเครื่อง Transport Monitor (Jerry Transport Monitor Stand) : หน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
95. โครงการเสื้อให้นมบุตรหลังคลอด : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 10/2
96. โครงการเก้าอี้เก็บหมด : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 12/2
97. โครงการหมอนอิ่มอุ่น : หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 13/2
98. โครงการการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง : หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช
99. โครงการ Sensitive care : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
100. โครงการ Insulin Belt อุปกรณ์สอนฉีดยาอินสุลิน : หอผู้ป่วยอัษฎางค์ 6 ใต้
101. โครงการใส่บาตรในหอผู้ป่วย ตึกอัษฎางค์ : งานการพยาบาลอายุรศาสตร์
102. โครงการคลิปมหัศจรรย์ : หอผู้ป่วยอภิบาลโรคหัวใจ (CCU)

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ วันที่ 20/04/53Dr. Radut | forum