Skip to Content

ชุมชนนักปฏิบัติศิริราช (CoP)

 1. กระบวนการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยาในงานทันตกรรม
 2. กระบวนการประเมินและการดูแลภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยสูติกรรม
 3. กระบวนการพยาบาลและการบันทึก (Nursing process and Document)
 4. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ (Development of Service And Health Benefit Systems)
 5. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (CQI for Innovations)
 6. กระบวนการพัฒนางานด้านการนัดตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย (ตึก 72 ปีชั้น 2 ฝั่งตะวันตก)
 7. กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 8. การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคเบื้องต้นสำหรับโรคผิวหนังโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 9. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care Conference)
 10. การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care)
 11. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูก
 12. การพัฒนาระบบการให้บริการสื่อสาร
 13. การระบุตัวผู้ป่วย
 14. การให้ความรู้ทางทันตกรรม (Dentist)
 15. กายภาพบำบัด ศิริราช (Siriraj physical therapy)
 16. ความปลอดภัยในเรื่องยา (Medication Safety)
 17. งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Patient Transfer Service)
 18. งานสังคมสงเคราะห์
 19. ชุมชนคนใช้งบฯ (KM Budget Get Gang)
 20. ชุมชนคนจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
 21. ชุมชนคนทำคลังข้อสอบ (Siriraj Item Bank Community)
 22. ชุมชนคนมุ่งมั่นลด VAP (VAP)
 23. ชุมชนนักปฏิบัติ OPD จิตเวช
 24. ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
 25. บริการงานสื่อสาร (communication)
 26. เทคนิคการดูแลทำความสะอาดพื้น (Technical Floor Cleaners)
 27. ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ในระดับคณะฯ และภาควิชา (Strategy Team)
 28. แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)
 29. พยาบาล APN (APN)
 30. มุม ICD (ICD Corner)
 31. มุมสบายสไตล์ต้นทุน (Costing Corner)
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use Hospital)
 33. รวมพลคนวางแผนและประเมินผล (Policy and Planning to Department and Division)
 34. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน (Rehabilitation Swallowing Team)
 35. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 36. วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)
 37. วัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยในห้องผ่าตัด
 38. สวนต้นไม้และโยธา
 39. ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR)
 40. Siriraj Concurrent Trigger Tool
 41. Siriraj CoP Network
 42. Siriraj Medical Library

...................................................................................................

    43. การจัดการความปวด

 

update 16/11/2560Dr. Radut | page