Skip to Content

ชุมชนนักปฏิบัติศิริราช (CoP)

 1. กระบวนการดูแลความต่อเนื่องในการรักษาทางยาในงานทันตกรรม
 2. กระบวนการประเมินและการดูแลภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยสูติกรรม
 3. กระบวนการพยาบาลและการบันทึก (Nursing process and Document)
 4. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (CQI for Innovations)
 5. กระบวนการพัฒนางานด้านการนัดตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย(ตึก 72 ปีชั้น 2 ฝั่งตะวันตก)
 6. กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ (Development of Service And Health Benefit Systems)
 7. กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 8. กายภาพบำบัด ศิริราช (Siriraj physical therapy)
 9. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care Conference)
 10. การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care)
 11. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูก
 12. การระบุตัวผู้ป่วย
 13. การให้ความรู้ทางทันตกรรม (Dentist)
 14. ความปลอดภัยในเรื่องยา (Medication Safety)
 15. งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Patient Transfer Service)
 16. งานสังคมสงเคราะห์
 17. ชุมชนคนจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination)
 18. ชุมชนคนใช้งบฯ (KM Budget Get Gang)
 19. ชุมชนคนทำคลังข้อสอบ (Siriraj Item Bank Community)
 20. ชุมชนคนมุ่งมั่นลด VAP (VAP)
 21. ชุมชนนักปฏิบัติ OPD จิตเวช
 22. ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
 23. เทคนิคการดูแลทำความสะอาดพื้น (Technical Floor Cleaners)
 24. บริการงานสื่อสาร (communication)
 25. ผู้ช่วยเลขานุการรายวิชามืออาชีพ
 26. ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ในระดับคณะฯและภาควิชา (Strategy Team)
 27. แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)
 28. พยาบาล APN (APN)
 29. มุม ICD (ICD Corner)
 30. มุมสบายสไตล์ต้นทุน (Costing Corner)
 31. รวมพลคนวางแผนและประเมินผล (Policy and Planning to Department and Division)
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use Hospital)
 33. วัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยในห้องผ่าตัด
 34. วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research)
 35. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน(Rehabilitation Swallowing Team)
 36. เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 37. ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR)
 38. สวนต้นไม้และโยธา
 39. หอสมุดศิริราช (Siriraj Medical Library)
 40. IV care
 41. Siriraj CoP Network
 42. Siriraj Concurrent Trigger Tool

     .................................................................................

    42. การจัดการความปวด

     update 6/12/2560Dr. Radut | page