Skip to Content

Siriraj KM Strategy (Link - Share - Learn)

                            

                Link หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานค้นหาความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน จากคลังความรู้ ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภายใน/นอกคณะฯ หรือทีมสหสาขา หรือคลังความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือ เอกสาร ตำรา ระบบเอกสารคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intranet/internet) เป็นต้น เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงาน และคณะฯ

                Share หมายถึง การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอน ต่อยอดความรู้ ทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ที่ดี และ/หรือนวัตกรรม ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Content conference, CoP, Quality conference การประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นต้น

                Learn หมายถึง การทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินการ (KPI) ข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ตนเอง (เยี่ยมสำรวจ/ตรวจประเมิน) การเทียบเคียง ทั้งในระดับหน่วยงานและคณะฯ รวมทั้งในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (SiSPP) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ สร้างนวัตกรรม (โครงการติดดาว) องค์ความรู้ และงานวิจัยจากงานประจำ (R2R)Dr. Radut | know