Skip to Content

รางวัล KM Award 2014

กรุณาคลิกเลือกโครงการ >>

เรียงตามชื่อนวัตกรรม | หน้า 1 | หน้า 2 | รางวัล R2R Award 2014 | รางวัล KM Award 2014 |
เรียงตามประเภทรางวัล : นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ  | ประเภทหน่วยงาน |
ดาวน์โหลดไฟล์ : หนังสือนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ปี 2556

 

 1. เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ "จากแรงบันดาลใจรอบตัว สู่นวัตกรรม" : นายนาราวิญจน์  นาราวรนันท์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์
   
 2. เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ "เด็กสร้างเรื่อง  เรื่องสร้างคน  คนสร้างงาน" : นางวิภาวิน วัฒนะประการชัย  หน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 4 งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
   
 3. เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ "นวัตกรรมสร้างได้...แค่ใจอยากทำ" : นางสาวปุณยนุช  พินชู งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
   
 4. วิดีโอเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ "จากการปฏิบัติงานประจำสู่การสร้างนวัตกรรม"  : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
   
 5. วิดีโอเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ "การพัฒนากระบวนการ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเร่งด่วน/วิกฤต"  : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

  ** ท่านสามารถเปิดวิดีโอเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ***Dr. Radut | page