Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง "สื่อสารอย่างไร ? ให้ผู้ป่วยปลอดภัย"

              

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2557  

 เรื่อง “สื่อสารอย่างไร ? ให้ผู้ป่วยปลอดภัย"

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 12.45 – 15.00 น.

ณ  ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | know