Skip to Content

โปสเตอร์ผลงาน Palliative Care ในงาน Siriraj Palliative Care Day 2014

โปสเตอร์ผลงาน Palliative Care ในงาน Siriraj Palliative Care Day 2014
 

 1. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 3. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย งานหอผู้ป่วยใน 4 โรงพยาบาลบ้านฉาง
 4. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยประคับประคองด้วยระบบเครือข่าย โรงพยาบาลสระบุรี
 5. การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง จากโรงพยาบาลสู่ชุมชนด้วยเครือข่ายเชิงบูรณาการ   คณะทำงานดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลน้ำพอง
 6. การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจแห่งรัก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 7. คุณภาพชีวิตดีด้วย อุปกรณ์ช่วยทางกิจวัตรประจำวัน สาขากิจกรรมบาบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 8. โครงการการศึกษาความไม่สุขสบายและสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและผู้ปกครอง หอผู้ป่วย อานันทมหิดล 6 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
 9. โครงการการเยียวยาความเศร้าโศกของผู้ดูแลหลังการสูญเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 10. โครงการประสานความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ต้องการการบำบัดด้วยออกซิเจนที่บ้าน หน่วยการพยาบาลต่อเนื่อง
 11. โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูแลที่บ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เริ่มด้วยรัก..อีกครั้ง ศูนย์กุมารบริรักษ์
 13. ดูแลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ หน่วยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลยะลา
 14. เพลิน...วันวาน หอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ 11 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 15. มิตรภาพบาบัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังและระยะสุดท้ายโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ และชุมชน ปี 2557 โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 16. Palliative Care โดยคำนึงถึงจิตวิญญาณและคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 17. Potential Factors affecting Compliance to Edmonton Score in Clinical Care Process: Experience from the Largest Private Hospital in Southeast Asia


Dr. Radut | cop_topic