Skip to Content

การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling)

                         

          heartสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration สามารถศึกษาแนวทางในการเขียนเรื่องเล่าด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ได้จากที่นี่ค่ะheart

                    enlightenedenlightenedenlightenedแนวทางการเขียนเรื่องเล่าด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) enlightenedenlightenedenlightenedDr. Radut | know