Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 7/2557 เรื่อง “ยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool”

                    

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 7/2557

“ยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool”

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 Dr. Radut | know