Skip to Content

Siriraj Concurrent Trigger Tool

CoPการจัดการความรู้ : การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

Siriraj Concurrent  Trigger  Tool by MEWS

หลักการ/ความเป็นมา/ความสำคัญ

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำแนวคิด Trigger Tool มาใช้ เนื่องจากผู้ป่วยมีความซับซ้อน ทำให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง ประกอบกับคณะฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย จึงตั้งเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อรับผู้ป่วยไว้ดูแลรักษาในโรงพยาบาล ด้วยการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกในการดูแลรักษาผู้ป่วย ขณะที่ยังอยู่ในโรงพยาบาล อย่างเป็นระบบ (Siriraj Concurrent Trigger Tool) โดยกำหนดตัวส่งสัญญาณแต่เนิ่นๆ (Modified Early Warning Signs: MEWS) เพื่อให้สามารถดักจับปัญหาก่อนที่จะเกิดอุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ (guideline/caremap) โดยใช้ Siriraj KM Strategy: Link – Share – Learn ในการระบุ – สร้าง – แบ่งปัน – จัดเก็บความรู้ และถ่ายทอดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนคณะฯ ให้เป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจในการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับสากล

วัตถุประสงค์

1.       ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก (concurrent trigger tool)  ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล    ศิริราชอย่างเป็นทีมสหสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริม/สนับสนุนการบริหารจัดการความรู้ที่สำคัญของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ

2.       ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในการทำงานประจำ

 

enlightened Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool enlightenedDr. Radut | page