Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 2/2558 เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration

                      

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2558

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | know