Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “คุณภาพคือภาพของผู้นำ”

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง “คุณภาพคือภาพของผู้นำ”

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ  ห้อง Sapphire 203 ศูนย์การประชุม IMPAC FORUM เมืองทองธานี

โดย

นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ    โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ

วิลาวัลย์  พลเดช                  โรงพยาบาลกะเปอร์

สราวุฒิ  พันธุชงค์                 สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Dr. Radut | know