Skip to Content

การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคเบื้องต้นสำหรับโรคผิวหนังโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ความเป็นมา

การร่วมกลุ่มของสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคเบื้องต้นสำหรับโรคผิวหนังโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

(KOH preparation for laboratory diagnosis) 

       สำหรับโรคผิวหนังโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เนื่องมาจากปัญหาโรคผิวหนังเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคเชื้อรา ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าโรคเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปัญหาตามมาภายหลังอีกมาก เช่น ความเรื้อรังและอาการรุนแรงของโรคหรือการรักษาซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคที่ถูกต้อง เทคนิคต่างๆ ในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การอ่านผลและการแปลผลการตรวจที่ถูกต้องจะใช้เป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ได้อย่างเหมาะสม นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ จึงได้จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติเพื่อลดการเกิดความผิดพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตรวจและการวินิจฉัยโรคของแพทย์  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทำให้เจ้าหน้าที่มีความมั่นใจ ความชำนาญและความแม่นยำเป็นที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้งานที่ได้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  Dr. Radut | page