Skip to Content

เรื่องเล่า (Storytelling)

เรื่องเล่า (Storytelling) คือ เครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลังเพื่อแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์ และ Best Practice โดยใช้เทคนิคกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเล่าความทรงจำในประสบการณ์ของการเรียนรู้และการทำงานที่ภาคภูมิใจให้บุคคลอื่นฟัง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีคุณค่าต่อไปDr. Radut | know