Skip to Content

ชุมชนนักปฏิบัติ OPD จิตเวช

ความเป็นมา ชุมนุมนักปฏิบัติ OPD จิตเวช

                การจัดการความรู้  เป็นความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่ มาพัฒนางาน วิธีทำงาน และนวัตกรรม ที่จะทำให้งานบริการผู้ป่วยนอกจิตเวช มีความเหนือชั้นโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เน้นการนำเสนอความคิดเห็นหลายๆแบบ จากบุคลากรที่มีประสบการณ์หลากหลาย  พร้อมทั้งคำอธิบาย การยกตัวอย่าง เล่าประสบการณ์ โดยเป้าหมายนำไปสู่การตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดูแลผู้ป่วย

การดำเนินการ

  • จัดกลุ่มพบปะพูดคุยกันเสมอๆ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก การเล่าเรื่อง
  • แบ่งกลุ่มค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
  • จัดการความรู้ที่แปลง tacit Knowledge มาเป็น Explicit Knowledge สร้างเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
  • แบ่งบันความรู้สู่หน่วยงาน ภายนอก  เพื่อถ่ายโอน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีพื้นที่ใน KM websiteใช้ชื่อว่า ชุมนุมนักปฏิบัติโอพีดีจิตเวช”


Dr. Radut | page