Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “เรียนรู้ปัญหา สู่ความปลอดภัยในการใช้ยาในหอผู้ป่วย”

ถอดบทเรียนประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2558

เรื่อง  “เรียนรู้ปัญหา สู่ความปลอดภัยในการใช้ยาในหอผู้ป่วย”

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00–15.00 น.

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | know