Skip to Content

ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 7/2558

                               

 ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่านเข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ Quality Conference  ครั้งที่  7/2558

                            ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.

                                ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

      heart คลิกที่นี่ Download กำหนดการDr. Radut | pr