Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 6/2558 เรื่อง “Transformative Learning in the workplace by R2R”


                    

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2558
เรื่อง Transformative Learning in the workplace by R2R
วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
 


Dr. Radut | know