Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2559

                    

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

          enlightened เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration

          enlightened แบบฟอร์มการส่งผลงานเรื่องเล่า KM Inspiration

                - Download รูปแบบ PDF

                - Download รูปแบบ Word

          enlightened แนวทาง "การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling)"

 

ตัวอย่างเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration

          heart ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2558 - เพราะมีเธอ และมีฉัน จึงมี One Hand Bra

          heart ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2558 - จากปัญหา สู่ปัญญา พัฒนาคน จนเกิดนวัตกรรม

          heart ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2558 - เล็บแต่ไม่เล็ก

          heart ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2557 - จากแรงบันดาลใจรอบตัวสู่นวัตกรรม

          heart ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2557 - เด็กสร้างเรื่อง เรื่องสร้างคน คนสร้างงาน

          heart ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2557 - นวัตกรรมสร้างได้ แค่ใอยากทำ 

          heart ตัวอย่างวิดีโอเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2557 -  จากการปฏิบัติงานประจำสู่การสร้างนวัตกรรม

          heart ตัวอย่างวิดีโอเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล KM Award ประจำปี 2557 -  การพัฒนากระบวนการ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเร่งด่วน/วิกฤต 

 

** ท่านสามารถเปิดวิดีโอเรื่องเล่าที่ได้รับรางวัล ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ***Dr. Radut | pr