Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 8/2558 เรื่อง “ถอดบทเรียนปัญหาเชื้อดื้อยา VRE : พลิกวิกฤตสู่โอกาสพัฒนา”

                    

บทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2558
เรื่อง “ถอดบทเรียนปัญหาเชื้อดื้อยา VRE : พลิกวิกฤตสู่โอกาสพัฒนา”
วันจันทร์ที่  23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
 


Dr. Radut | know