Skip to Content

การอบรมถอดบทเรียนแบบเรียบง่ายสไตล์ Siriraj KM

                       

          งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj KM” ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในเรื่องการถอดและการบันทึกบทเรียนแก่ทีมแกนหลัก CoP

          ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ต่อด้วย “กิจกรรมฝึกฟัง ฝึกจับประเด็น” โดย ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์วิทยากรในการอบรม ในช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้สู่หลักการเขียน และต่อด้วยกิจกรรมกลุ่ม “เล่าเรื่องฉัน เขียนเรื่องเธอ” และสรุปการเขียนแบบต่าง ๆ และสะท้อนการเรียนรู้ ปิดท้ายด้วยการใช้เทคนิค After Action Review : AAR ในการสะท้อนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ตามเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  โดยการถาม 5 คำถาม ดังนี้
          1. เป้าหมายของการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้คืออะไร
          2. สิ่งใดที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร
          3. สิ่งใดที่เกินความคาดหวัง
          4. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
          5. คิดจะกลับไปทำอะไรต่อ

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการของ KM อย่างครบถ้วน

***สามารถติดตามสาระความรู้จากการอบรมได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/3331***

                       

                      

                      Dr. Radut | pr