Skip to Content

KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน

                           

          งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการจัดการความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และฝึกทักษะการใช้ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map และ AAR) ให้กับบุคลากรคณะฯ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

          ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Siriraj KM เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” โดยคุณสมใจ เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้ ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการความรู้ KM Tool ได้แก่ Dialogue, Storytelling & Mind Map” โดยคุณสุรีย์วรรณ วงศ์เลิศ คุณเอกกนก  พนาดำรง คุณปารวี สยัดพานิช ตามลำดับ

          จากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงานจากกลุ่ม ปิดท้ายด้วย After Action Review (AAR)การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมพลังให้กลุ่ม บุคลากรในคณะฯ ได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ...การเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรู้ต่างๆ ที่อยู่กับตัวบุคคล (Tacit knowledge) จากประสบการณ์การดำเนินชีวิต เรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ หรือจากการศึกษา การทำงานที่สั่งสมเป็นทักษะ แนวปฏิบัติที่ดี หรือจากพรสวรรค์  ให้บุคคลอื่นฟัง และผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้  โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นศึกษาในเรื่องนั้นๆ ใหม่...

สำหรับผู้ที่สนใจ Download เนื้อหาในการอบรม KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
สามารถ Download ได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/2909

ผลงาน Mind Map จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : รอยยิ้มของความภูมิใจ
กลุ่มที่ 2 : 2 ไม้ 2 มือ
กลุ่มที่ 3 : รักศิริราช
กลุ่มที่ 4 : 4 x 2
กลุ่มที่ 5 : Hi Five

                         หน่วยงานใดที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ

                                สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1

                                            โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501-508

                                           ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.Dr. Radut | pr