Skip to Content

KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน

                    

          งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการจัดการความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และฝึกทักษะการใช้ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map และ AAR) ให้กับบุคลากรคณะฯ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

          ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง Siriraj KM เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางานโดยคุณสมใจ เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้ ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการความรู้ KM Tool ได้แก่ Dialogue, Storytelling & Mind Mapโดยคุณสมใจ เนียมหอม คุณเอกกนก  พนาดำรง คุณปารวี สยัดพานิช ตามลำดับ

          จากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงานจากกลุ่ม ปิดท้ายด้วย After Action Review (AAR)การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมพลังให้กลุ่ม บุคลากรในคณะฯ ได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

...Mind Map คือ เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เป็นการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ ใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความและรูปภาพคล้ายๆ การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้จัดระเบียบความคิด จำได้ทนนาน...                      หน่วยงานใดที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ

                                สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1

                                             โทร. 0 2419 9009 หรือ 0 2419 9750 ต่อ 501-508

                                             ทุกวันจันทร์วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.Dr. Radut | pr