Skip to Content

Link - Share - Learn : CoP งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

          

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช

สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ Dr. Radut | know