Skip to Content

Siriraj KM E-Book การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ประจำปี 2558

              

MR.KM ทำการรวบรวมบทเรียนจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ประจำปี 2558 

มาฝากเพื่อน ๆ ในรูปแบบ E – Book เพื่อน ๆ ชาว KM ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามได้ที่นี่

 Siriraj KM E-Book_Quality Conference 2558Dr. Radut | know