Skip to Content

ไฟล์นำเสนอ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน)

              

ไฟล์นำเสนอการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน" (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

heartSiriraj KM เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน โดย นางสาวสมใจ เนียนหอม 

heartสุนทรียสนทนา (Dialogue)  โดย นางสาวสมใจ เนียนหอม

heartการเล่าเรื่อง (Story Telling)  โดย นายเอกกนก  พนาดำรง            

heartแผนที่ความคิด (Mind Map) โดย นางสาวปารวี  สยัดพานิช

heartการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) โดย นางสาวกิตติมา พรหมจักร

 Dr. Radut | know