Skip to Content

AAR สไตล์ศิริราช ตอนที่ 1 (สำหรับ...ผู้ร่วมกิจกรรม)

             

 

            การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทำงาน เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทำผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้น แต่เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมกันสะท้อน ทบทวนกระบวนการต่างๆ นำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จ และปัญหาที่เกิดขึ้น มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Click!!! Download บทความฉบับเต็ม

ติดตามตอนต่อไปได้ที่  AAR สไตล์ศิริราช ตอนที่ 2 (สำหรับ...ผู้จัดกิจกรรม)Dr. Radut | know