Skip to Content

AAR สไตล์ศิริราช ตอนที่ 2 (สำหรับ...ผู้จัดกิจกรรม)

            

          ต่อเนื่องจากฉบับที่ผ่านมา ได้นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนางาน คือการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ฉบับนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ AAR อีกรูปแบบหนึ่งคือ การทำ AAR สำหรับผู้จัดกิจกรรม

          การทำ AAR สำหรับผู้จัดกิจกรรม เพื่อสะท้อนการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ให้เห็นทุกกระบวนการ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังจัดกิจกรรม ทำให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่า อะไรคือสิ่งที่พัฒนาได้ดี อะไรคือปัญหาอุปสรรค และสรุปแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อจัดทำเป็นแนวทาง/ขั้นตอน ของการทำกิจกรรมครั้งต่อไป หรือเรียนรู้ต่อยอดไปทำกิจกรรมอื่นๆ
 

Click!!! Download บทความฉบับเต็ม

ติดตามบทความตอนที่ 1 ได้ที่  AAR สไตล์ศิริราช ตอนที่ 1 (สำหรับ...ผู้ร่วมกิจกรรม)
 Dr. Radut | know