Skip to Content

KM Society : เชื่อมโยง และสร้างคุณค่าสไตล์ CoP Respiratory care

                      

          ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานสู่การสร้างความรู้ที่สำคัญขององค์กร ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ผู้ปฏิบัติ ถูกรวบรวมจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านคลังความรู้ของคณะฯ และมีการนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาต่อยอดงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ โดยมีการเรียนรู้อย่างบูรณาการ จากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยของผู้ปฏิบัติหน้างาน สู่การจัดตั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เพื่อเป็นเวทีในการสร้าง ถ่ายโอน แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความรู้และทักษะประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพ

สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่นี่Dr. Radut | know