Skip to Content

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ ห้องประชุม 204 อาคารศรีสวรินทิราชั้น 2 เวลา 9.00 -12.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวคิดของการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

            ในการรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร  (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) บรรยายในหัวข้อ “บูรณาการการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อศิริราชเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึง แนวคิด เส้นทางการดำเนินการด้านคุณภาพของคณะฯ การนำกลยุทธ์การจัดการความรู้ของคณะฯ  Siriraj KM strategy (Link – Share – Learn) มาบูรณาการ และพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นย้ำบทบาทผู้บริหารที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการความรู้ การดึงองค์ความรู้ ที่ฝังอยู่ในตัวคนนั้น (Tacit) ออกมาเป็นความรู้เชิงประจักษ์ (Explicit) และสื่อสารถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ขององค์กร สิ่งที่สำคัญที่สุด ศ. พญ.ดวงมณี กล่าวทิ้งท้าย กลยุทธ์ KM ระดับองค์กร “3 ต้อง และ 3 กลาง” โดย 3 ต้อง ประกอบด้วย การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีแผนการและเป้าหมายที่ตอบสนองทิศทางองค์กรอย่างชัดเจน และต่อยอด ขยายผล จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ 3 กลาง ประกอบด้วย คน/ทีมกลาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เกณฑ์กลาง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ คัดเลือกความรู้ที่มีผลต่อเป้าหมายระดับองค์กร และเทคโนโลยีกลาง เป็นศูนย์กลางความรู้ ที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ขององค์กร

             ลำดับต่อไป นางสาวสมใจ  เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้  บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการงานจัดการความรู้” โครงสร้าง หน้าที่ เป้าหมาย และขอบเขตการให้บริการ แผนการดำเนินการจัดการความรู้ ตัวชี้วัดของหน่วยงาน  การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ปิดท้ายด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และวิทยากร

                   

                   Dr. Radut | pr