Skip to Content

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

               

           เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าร่วมศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวคิดของการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ 

          ในการรับศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร  (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) บรรยายในหัวข้อ “บูรณาการการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อศิริราชเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” ได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ พัทธกิจ กลยุทธ์การจัดการความรู้ของคณะฯ  Siriraj KM strategy (Link – Share – Learn) ในการขับเคลื่อน รวมถึงบทบาทผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน และสื่อสารถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ขององค์กร 

       ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการความรู้ ฝ่ายนโยบายและแผน”ได้รับเกียรติจาก  ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และทีมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มการบรรยายโดย น.ส.นาถวดี อุดมรัตนโยธิน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวถึง โครงสร้าง พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของฝ่ายฯ ที่แสดงให้เห็นทิศทางการขับเคลื่อนฝ่ายฯ ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ  น.ส.พิชญาภัค ภูมิถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เล่าถึงการจัดการความรู้ของฝ่ายฯ โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: CoP) การทบทวนหลังปฏิบัติการ (After action review: AAR) การสอนงาน Coaching

          ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างและพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติอย่างยั่งยืน”  โดย พว.นิตยา  อังพานิชเจริญ พว.นิสากร  อังกลมเกลียว และพว.ปราโมทย์  ชูกิจ ทีมแกนหลัก CoP การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care) กล่าวถึงการดำเนินงานการจัดการความรู้  ในงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  โดยมีชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice: CoP)เป็นตัวขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และใช้ KM Tool ต่างๆ ดังนี้ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การเล่าเรื่อง (Storytelling) แผนที่ความคิด (Mind Mapping) และการทบทวนหลังปฏิบัติการ (After action review: AAR)  

           ปิดท้าย ด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และวิทยากร โดยนางสาวสมใจ เนียมหอม (หัวหน้างานจัดการความรู้) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

          Dr. Radut | pr