Skip to Content

ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ในระดับคณะฯ และภาควิชา

ความเป็นมา

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับ พ.ศ. 2558 – 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์  “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล” โดยกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (Strategic KPIs) กลยุทธ์ย่อย (Initiatives) ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (Initiatives KPIs) และโครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ (Action Plan) รวมทั้งถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา เพื่อขับเคลื่อนคณะฯ ให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ

          ฝ่ายนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคณะฯ และผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา จึงได้จัดทำชุมชนสำหรับผู้ประสานยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชาขึ้น เพื่อให้เกิดระบบการติดตามงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ประสานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากระบวนงาน อย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์คณะฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้Dr. Radut | cop