Skip to Content

ไฟล์นำเสนอ การจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน" (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน)

          

ไฟล์นำเสนอ การจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน" (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน) รุ่นที่ 2 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ตึกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2

 

heart Siriraj KM ใครๆ ก็ทำได้ โดย นางสาวสมใจ เนียนหอม 

heart KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพิ่อพัฒนางาน โดย นางสาวสมใจ เนียนหอม นายเอกกนก  พนาดำรง นางสาวปารวี สยัดพานิช นางสาวสุดารัตน์ พันธ์เถื่อนDr. Radut | know