Skip to Content

แลกเปลี่ยนเรียนรู้“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน

               

          งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการจัดการความรู้ พัฒนาสมรรถนะ และฝึกทักษะการใช้ KM Tool (Storytelling, Dialogue, Mind map และ AAR) ให้กับบุคลากรคณะฯ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

          ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เริ่มต้นด้วย กิจกรรมสัมพันธ์โดยทีมงานจัดการความรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Siriraj KM ใครๆ ก็ทำได้” โดยคุณสมใจ เนียมหอม หัวหน้างานจัดการความรู้ กล่าวถึงความหมายของการจัดการความรู้ ลักษณะของความรู้ (Explicit & Tacit Knowledge) ประเภทของสาระความรู้ (Knowledge asset) กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Siriraj KM Strategy: Si Link – Share – Learn) และปัจจัยความสำเร็จการจัดการความรู้  ตามด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการความรู้ KM Tool ได้แก่ Dialogue, Storytelling Mind Map & AAR” โดยคุณสมใจ เนียมหอม  คุณเอกกนก  พนาดำรง คุณปารวี สยัดพานิช และคุณสุดารัตน์ พันธ์เถื่อน ตามลำดับ มีกิจกรรมการเขียน Mind Map จากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มฝึกใช้เครื่องมือร่วมกัน 

          ปิดท้ายด้วย การทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม After Action Review (AAR)  ซึ่งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมพลังให้กลุ่ม บุคลากรในคณะฯ ได้เรียนรู้แนวคิด หลักการ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 

                 

          Dr. Radut | pr