Skip to Content

ขยายเวลาส่งผลงานกิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ปี 3

          

งานจัดการความรู้ ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ปี 3 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของตนเองเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการความรู้ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  
โทร. 9 9009, 9 9750 ต่อ 502 - 506 หรือ E-Mail : sirirajkm@gmail.comDr. Radut | pr